Sunday, October 21, 2007

افراد خویش فرماافراد خويش فرما

الف - خويش فرمای وابسته به دولتطرح مهاجرت از طریق ایجاد اشتغال به متقاضیانی اطلاق می گردد که از قبل سابقه و تجربه دوره حرفه ای مشابه با حرفه موردنظرشان در کانادا را دارند. این افراد همچنین باید دارای انگیزه و توانائی تاسیس و استقرار حرفه مورد نظرشان در کانادا را داشته باشند و قادر باشند نقشی مهم در پیشرفت کانادا از لحاظ ورزشی، هنری و فرهنگی ایفا نمایند و یا از طریق خرید و اداره یک مزرعه در کانادا حرفه خود را آغاز نمایند.یک متقاضی موفق کسی است که حداقل 2 سال سابقه و تجربه کاری در 5 سال گذشته را داشته باشد. این سابقه کاری باید مربوط به فعالیتهای فرهنگی و ورزشی مطرح در سطح جهانی و یا بصورت سابقه اداره یک مزرعه باشد.
جهت واجد شرایط بودن، متقاضی باید مدارک دارا بودن سرمایه کافی را ارئه دهد. ميزان این سرمایه کمتر از سرمایه تعیین شده جهت روش ايده تجاری می باشد، اگرچه میزان آن در قوانین مهاجرت مشخص نگردیده است، ولی باید به میزانی باشد که شخص متقاضی از طریق طرح خویش فرما را قادر سازد که تجارت و حرفه خود را در کانادا تاسیس نموده و مشارکت چشمگیر وی در فعالیتهای اقتصادی کانادا را اثبات نماید و منطبق با شرایط از پیش تعیین شده جهت متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق خویش فرما و وابستگان آنها باشد.ب - طرح خويش فرما در استان کبک متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق طرح خویش فرما از استان کبک تحت یک سیستم امتیازبندی بررسی می گردند. برای واجد شرایط شدن، متقاضی باید دارای ٢سال سابقه در حرفه مربوطه، دارایی خالص به میزان حداقل ١٠٠٠٠٠دلار، سرمایه کافی باشد و امتيازات لازم را در جدول امتيازات بدست آورد. هدف وی مهاجرت به کبک جهت تأسیس یک تجارت و اشتغال به آن باشد

No comments: